maanantai 12. lokakuuta 2015

Uhkana sosiaalityön asiantuntijuuden alennusmyynti


Valtiovarainministeriö pyysi kunnilta elo-syyskuussa ehdotuksia siitä, miten kuntien velvoitteita ja tehtäviä voitaisiin tulevaisuudessa vähentää. Monessa vastauksessa nostettiin esiin yhtenä keinona sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusehtojen alentaminen.  

Valtiovarainministeriön teettämän kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että kuntien päättävät viranhaltijat eivät tunne sosiaalityötä tai ainakin kuva on siitä hyvin yksipuolinen. Tyypillistä on se, että sosiaalitoimea seurataan hyvin yleisillä mittareilla eikä mahdollinen vaikuttavuuden arviointi arkityöstä välity päättäjille. ¹ Uskon, että tämän kaltaiset esitykset kertovatkin nimenomaan sosiaalityön heikosta tunnettuudesta.  

Tarvitaan joustoja henkilöstön kelpoisuusehtoihin, nyt tulossa tiukennuksia. Sosionomeja olisi hyvin saatavilla, mutta tehtävät määritellään sosiaalityöntekijöille. (VM:n kysely 10/2015) 
 
Mielestäni sosiaalityöntekijän kelpoisuuksien alentamiselle ei ole 1.4.2015 voimaan astuneen uuden sosiaalihuoltolain valossa perusteita. Uuden lain mukaan työ jaetaan selkeästi sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden kesken. Sosiaalityöntekijät työskentelevät erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa ja sosiaaliohjaat muiden asiakkaiden kanssa. Kiinnostava piirre uudessa laissa onkin nimenomaan se, että työ ei jakaudu tiettyjen tehtävien mukaan vaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Entisen sosiaalihuoltolain mukaisessa mallissa sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työt jakautuvat tiettyjen tehtävien mukaisesti. Lahdessa esimerkiksi tietyt asiakassuunnitelmat ovat perinteisesti kuuluneet vain sosiaalityöntekijöiden tehtäviin. Uuden sosiaalihuoltolain mukaan aiemmin näitä sosiaalityöntekijöille kuuluneita tehtäviä tulee väistämättä siirtymään myös sosiaaliohjaajille, koska ne kohdentuvat myös niille asiakkaille, joilla ei ole erityisen tuen tarvetta. Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työnjakoon on jo nykyisellä lainsäädännöllä tulossa sosiaalihuoltolain toimeenpanon myötä muutos, jonka johdosta jatkossa yhä useampi sosiaalityössä asioiva asiakas asioikin pelkästään sosiaaliohjaajan vastaanotolla. 
Perussosiaalityöntekijänä aikuissosiaalityössä ei välttämättä tarvita kelpoisuuslain mukaisesti vaadittavaa ylempää korkeakoulututkintoa, vaan korkeakoulututkinto riittäisi. Lastensuojelussa sen sijaan ylempi korkeakoulututkinto on paikallaan, edellyttää erityistä osaamista. (VM:n kysely 10/2015) 
Tämä vastaus kertoo tietämättömyydestä aikuissosiaalityön vaativuudesta. On kiistatonta, että lastensuojelun sosiaalityössä vaaditaan erityisosaamista, mutta yhtälailla sitä tarvitaan myös aikuissosiaalityössä – toki erilaisin painopistealuein. Aikuissosiaalityöntekijän työkenttä on tavattoman laaja, kun asiakkaita on aina 18-vuotiaista tulottomista, koulunsa keskeyttäneistä nuorista yli 60-vuotiaisiin päihdeongelmaisiin ja asunnottomiin. Sosiaalityöntekijä tekee vaativaa asiakastyötä ja samalla hän koordinoi asiakkaan usein hyvin monimutkaista palvelukokonaisuutta. Tämä edellyttää tietämystä muun muassa yhteiskunnan toimintamekanismeista, sosiaalisten ongelmien taustatekijöistä, niiden syy-seuraussuhteista sekä ennen kaikkea erittäin monimutkaisesta lainsäädännöstä. 

Tällä hetkellä luottamushenkilöille ei muodostu jäsentynyttä kuvaa sosiaalityöstä. ¹ Toivon, että uuden sosiaalihuoltolain pykälä rakenteellisesta sosiaalityöstä tuo muutoksen tähän seikkaan. Rakenteellisen sosiaalityön avulla tuotetaan tietoa heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämästä, arjesta sekä sosiaalityön vaikuttavuudesta. Rakenteellinen sosiaalityö antaa tietoa siitä, miten yhteiskunnallinen päätöksenteko vaikuttaa ”äänettömien kansalaisten” elämään arjen tasolla ja laajemmassa mittakaavassa. Sosiaalityö on vakiinnuttanut paikkansa itsenäisenä tieteenalana yliopistoissa ja tutkimustoiminta on vilkasta. Sosiaalityön yliopistokoulutuksen myötä sosiaalityöntekijät osaavat tuottaa akateemisesti jäsenneltyä ja perusteltua tietoa, joka nousee arjen työstä ja sosiaalityölle onkin ominaista teorian ja käytännön tiivis dialogisuus. Olen varma, että johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden käsitys sosiaalityöstä syventyy, kun rakenteellinen sosiaalityö tulee osaksi arkipäiväistä sosiaalityöntekijän tekemää työtä ja tietoa tuotetaan systemaattisesti päätöksenteon pohjaksi.

Sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusvaatimukset ovat liian tiukat. Kelpoisia sos.työntekijöitä on erittäin vaikeata saada, ja vaihtuvuus on suurta, kun he shoppailevat parempien palkkojen perässä kunnasta toiseen vuoden välein. (VM:n kysely 10/2015) 

Sosiaalityöntekijöiden palkkataso on tunnetusti alhainen koulutustasoon nähden. Voidaanko alle 2900 € /kk maksettavaa tehtäväkohtaista palkkaa pitää akateemisesti kouluttautuneelle työntekijälle edes kohtuullisena? Jos sosiaalityöntekijät kilpailuttavat palkkojaan, sitä pidetään ”shoppailuna”. En voi olla ajattelematta, että tällaista alentavaa termiä voidaan käyttää vain naisvaltaisella alalla. On siis tosiasia, että päteviä sosiaalityöntekijöitä on erittäin vaikeaa saada rekrytoitua kuntiin. Uskallan väittää, että alhainen palkkataso ohjaa yhteiskuntatieteiden ja valtiotieteiden maistereiksi kouluttautuneita ihmisiä sellaisiin työpaikkoihin, joissa työntekijän asiantuntemusta ja osaamista arvostetaan muun muassa kilpailukykyisellä palkalla. Onko esimerkiksi lääkäreiden kelpoisuusvaatimusten alentamisesta keskusteltu, kun on puhuttu lääkäripulasta? Ei. Lääkäripulaan on pyritty vastaamaan esimerkiksi kilpailukykyisillä palkoilla. 

Sairaanhoitajien ja lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien sekä lähihoitajien ja hoiva-avustajien kelpoisuuksien väljentäminen ei ole ratkaisu – pikemminkin vaarana, että heikennetään työn vaikuttavuutta, kun kelpoisuuksia väljennetään. (VM:n kysely 10/2015) 

Jokaiseen julkisen sektorin ammattiin on luotu perustellusti tietynlaiset kelpoisuusvaatimukset. Oikein suunnattu henkilöstöpolitiikka takaa sen, että jokaisella työntekijällä on koulutustaan ja kelpoisuuttaan vastaavat tehtävät. Eri ammattiryhmien yhteistyö tuo vaikuttavuutta ja tehokkuutta – ei se, että tehtäviä aletaan hoitaa pienemmällä palkalla, mutta riittämättömällä koulutuksella ja osaamisella.  

¹ Saikkonen, Paula & Blomgren Sanna & Karjalainen Pekka & Kivipelto, Minna (2015) Poistaako sosiaalityö huono-osaisuutta?

 

Kaisa Hujanen

johtava sosiaalityöntekijä, YTM

Lahden Aikuissosiaalityö

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti